Boganmeldelser af CSJ-Metoden - Din vej til succes som sagsbehandler

Anmeldelse af Mette Löwe:

"En kort beskrivelse af kapitlerne (trinene):

I kapitel 1 bliver der lagt meget vægt på sagsbehandleren som person. Her bliver jeg mindet om, at jeg skal have kontakt med mig selv og være bevidst om, hvor jeg befinder mig og hvad min opgave og rolle er. Desuden bliver det bevidst for mig, at jeg har en lederrolle overfor min sagsstamme, hvilket giver sagsbehandleren et større medansvar i arbejdet med klienterne.

Kapitel 2 omhandler, hvor dan sagsbehandlerens relation til klienten styrkes, og hvordan der skabes tryghed ved inddragelse, klare mål og klare udmeldinger/svar, så klienten ikke bliver usikker og går i stå. Det bliver understreget, hvor vigtigt det er at sætte sig ordentligt ind i en sag, inden klientens første samtale, og hvor vigtigt det er, at lytte til klientens ønsker og forestillinger. Det at opstille et mål og planlægge vejen hen til målet sammen med klienten, giver klienten motivation til at nå målet. Herudover beskrives vigtigheden af ikke at lade undskyldninger styre hverken eget eller klients liv.

Kapitel 3 beskriver meget struktureret, hvordan man planlægger sin tid, så der skaffes overblik og tid til de forskellige opgaver i en sagsbehandlers arbejde. Der er forklaringer, som underbygger vigtigheden af at systematisere alt, hvad der er muligt at systematisere og gode forslag til, hvordan man får tiden til at slå til, så man undgår at blive unødigt presset tidsmæssigt.

Kapitel 4 tager fat i nødvendigheden af netværk. Her tales både om det private og det arbejdsrelaterede netværk. Vigtigheden af at vide, hvor man skal henvende sig, når man støder på udfordringer, man ikke selv kan finde en løsning på. Vigtigheden af, at kunne dele viden med andre og derved navigere rundt uden at bruge kostbar tid på at lede efter personer, der kan være behjælpelige.

Kapitel 5 og 6 er gennemgang af primær og sekundær lovgivning. Her vejledes i, hvordan sagsbehandler kan implementere juridisk metode og derved opnå fremdrift i samarbejdet med sin klient.

Kapitel 5 omhandler den primære lovgivning. Her får læseren beskrevet de konsekvenser der er for en klient ved sygemelding eller ledighed, altså en mulighed for, at se det fra klientens side. Igen bliver her vist, hvordan sagsbehandler med fordel kan inddele sine klienter i grupper tilsvarende, hvilken paragraf de hører under, for at skabe overblik. Herefter kommer en kort gennemgang af de forskellige love en sagsbehandler i sygedagpenge eller kontanthjælp skal kende.

Kapitel 6 omhandler den sekundære lovgivning. Her gennemgås de overordnede retningslinjer, som sagsbehandler arbejder med.

Bogen er skrevet i et let forståeligt sprog, der virker fængslende og vækker interesse. Måden teksten er skrevet på gør, at det er muligt at se de forskellige områder på afstand - altså udefra, og det er derfor lettere at danne sig et overblik og få struktur på de beskrevne områder. Kapitlerne er tilpas lange, og hvert kapitel slutter af med Gode råd, hvilket gør, at det senere er muligt med fordel at bruge bogen til opslag og genopfriskning af lige præcis det område, der er brug for. Desuden er der et citat i slutningen af hvert kapitel, som giver en kort beskrivelse af, hvad kapitlet dybest set handler om. Der er en tydelig rød tråd gennem hele bogen, idet den starter med sagsbehandleren og derefter går videre til klienten, siden arbejdspladsen og til sidst afsluttes med lovgivningen.

De forskellige skemaer i bogen, giver ideer til at få et overblik og system i forskellige vigtige fundamenter i jobbet, som ellers kan virke uoverskuelige, og derfor røve noget af den kostbare tid, der egentlig skal bruges på klienterne.

I alle kapitler bliver der arbejdet med skemaer og oversigter. Det bliver understreget flere gange, hvor vigtigt det er at have overblik, og hvor vigtigt det er at bruge tid på at skabe et godt fundament, som senere vil give sagsbehandler mere tid til arbejdet med klienten.

Hvad bogen har givet mig personligt og fagligt:

Bogen har vist mig vigtigheden af, at kende egne roller, styrker og svagheder i mit arbejde. Jeg synes, at bogen er et stærkt arbejdsredskab, idet den kan bruges som opslagsværk, efter man har læst den. Den er overskuelig og der er en fin balance mellem det menneskelige og det lovmæssige. Bogen vil med fordel kunne anbefales til kommende socialrådgivere, inden de forlader studiet, da den giver gode redskaber, som kan give ro og mere sikkerhed/tryghed i en ny arbejdssituation.

Der er helt tydeligt lagt stor vægt på mennesket, forskelligheder og det at være leder for sin sagsstamme.

Jeg blev bekræftet i, at et godt fundament betyder meget, forarbejdet betaler sig, og bogen guider på en fin måde, til at gøre dette forarbejde lettere. Jeg er sikker på, at bogen vil følge mig i mit arbejde, lige meget, hvor jeg kommer til at arbejde, fordi der er nogle redskaber, jeg vil være i stand til at bruge på alle områder. De skal bare omskrives lidt.

Tusind tak fordi jeg fik lov til at læse og anmelde denne fantastiske bog - den kan hurtigt blive et uundværligt redskab.

Mange venlige hilsner - Mette Löwe"

Anmeldelse af Camilla Ingeman Christoffersen:

"CSJ- Metoden- Din vej til succes som sagsbehandler er en fantastisk bog, som har inspireret mig både fagligt samt personligt.

Bogen tager læseren i hånden trin for trin, på rejsen mod at blive ordentligt klædt på til den vigtige og ansvarsfulde opgave, som det er at være sagsbehandler på beskæftigelsesområdet.

CSJ- Metoden hjælper med at skabe systematik, overblik og dermed overskud i arbejdet.

Bogen indeholder konkrete øvelser, værktøjer samt løsningsforslag, som satte en enormt udviklende og lærerig refleksion i gang- som har gavnet de borgere jeg arbejder med, men ikke mindst mig selv og min faglige stolthed.

Jeg føler mig styrket og kompetent til at træffe kvalificerede og lovmedholdelige beslutninger, samt til at inspirere og motivere borgerne igennem coaching. Som bogen fint beskriver, er motivation nemlig en essentiel drivkraft- en katalysator for vigtige beslutninger.

Efter at have læst bogen af flere omgange, samt at bruge den som opslagsværk, føler jeg at være blevet endnu dygtigere til at hjælpe borgerne med at skabe positive forandringer i deres liv. Jeg er blevet styrket i at se, at vi har en lovgivning fyldt med muligheder på beskæftigelsesområdet, det handler blot om at være dygtig til både at forvalte samt formidle den.

Jeg vil til enhver tid anbefale CSJ- Metoden- Din vej til succes som sagsbehandler til ansatte på beskæftigelsesområdet. Bogen er i den grad motiverende!

Med venlig hilsen - Camilla Ingeman Christoffersen - Socialrådgiver"

Anmeldelse af Charlotte Overgaard:

"Jeg har med stor fornøjelse læst CSJ-Metoden - Din vej til succes som sagsbehandler af Louise Schelde Frederiksen. Bogen er skrevet i et letlæseligt sprog og kan bruges som opslagsbog for sagsbehandlere. Bogen kan sagsbehandlerne anvende i deres daglige arbejde og jeg vil mene, at enhver sagsbehandler burde have denne bog liggende i deres øverste skuffe på kontoret.

Det er min vurdering at bogen kan betegnes som en grundlæggende håndbog for fagpersonaler på social- og beskæftigelsesområdet. bogen introducerer læseren til det beskæftigelsesrettede område meget kort og præcist . Bogen beskriver primær og sekundær lovgivning på beskæftigelsesområdet samt beskriver hvilken betydning networking og organisering har, ift. at sikre et tværfagligt samarbejde. Bogen giver anledning til refleksion ift. sagsbehandlerens rolle og via konkrete spørgsmål i bogen er der mulighed for at få hjælp til en konstruktiv refleksion. Emnet er yderst relevant for mig personligt, idet det er min vurdering, at rådgivers rolle i relation til klienterne, er et vigtigt parameter (og i mange tilfælde et afgørende parameter) i forhold at støtte borgerne tilbage/tættere på arbejdsmarkedet. For mig personligt er det vigtigt hele tiden at være bevidst om min rolle som sagsbehandler, men også være bevidst om hvilken sagsbehandler jeg ønsker at være i fremtiden.

Bogen er desuden spækket med værktøjer og begreber der hjælper sagsbehandleren til at kunne støtte klienterne i at blive mere resultatorienteret ift. klientens eget mål for den beskæftigelsesrettede indsats. Der er fokus på midlet i stedet for målet og bogen har borger i centrum. Med de meget konkrete redskaber bogen beskriver, introduceres sagsbehandleren til en guide der sikre klienternes målafklaring via mål og delmål, individuelle planer, aftaler mm. Bogen kommer omkring megen teori ift. socialt arbejde, men hvor teorien er kogt helt ind til benet og essensen er trukket frem. Ved at benytte de redskaber bogen præsentere sikres det, at klienten bliver en del af sit forløb og dermed øges sandsynligheden for at klienten kan tage ejerskab i sit eget forløb. Samarbejdet i mellem klient og sagsbehandler bliver systematiseret og der er fokus på progression i forløbet. Som rådgiver igennem mange år på beskæftigelsesområdet, med mange reformer og megen effektivisering har kapitel 3 virkelig givet mig motivation til fortsætte mit arbejde på trods af vanskelige arbejdsforhold. Kapitel 3 omhandler systematisering og tidskoordinering, hvilket er en metode der kan hjælpe sagsbehandleren til bevare sin faglighed i en ellers så travl hverdag.

Normeringerne i jobcentrene bliver ikke mindre og jeg oplever i mit daglige arbejde, at sagsstammerne på kontanthjælpsområdet (med problemer udover ledighed) stiger, og at det ikke er unormalt med sagsstammer på 80-100 kontanthjælpsmodtagere. Bogen giver konkrete anvisninger ift. at systematisere arbejdet, der gør det muligt at sagsbehandleren, på trods af stort arbejdspres, kan bevare en høj faglighed i jobbet og sikre at der laves skarpe beskrivelser, vurderinger og beslutninger. Dette emne er så enormt vigtigt, da arbejdspresset i jobcentrene ikke bliver mindre og ved at systematisere og effektivisere sit arbejde, kan sagsbehandlerne også undgå at gå ned med stress.

Det er så inspirerende at læse en bog, der har så meget fokus på ordentlighed i sagsbehandler-arbejdet, både ift. relationen til klienterne, men også ordentlighed ift. at sikre at klienterne når deres mål, ved hjælp af værktøjer og greb der højner sagsbehandlernes faglige niveau. Bogen har personligt inspireret og motiveret mig ift. mit arbejde som sagsbehandler, da bogen udfordrer mig til at reflektere over min egen rolle som sagsbehandler og samtidig med at bogen synliggør hvilken betydning metode har i sagsbehandler-arbejdet ift. at sikre udvikling og progression i arbejdet. Fagligt kan jeg bruge de mange redskaber og værktøjer til at udvikle mig faglighed og sikre progression i arbejdet.  

Med venlig hilsen - Charlotte Overgaard - Socialrådgiver"